پدر یعنی....؟! - بلموت آفابت


پدر یعنی....؟!

 http://axgig.com/images/98753305133901314478.jpg

((پدر)) 

 پ..... د.....ر.....

 یعنی

 پشتیبان

 درد و

 رنج

یعنی قامتی که خم نمی شود مگر برای بوسیدن و گرفتن دست فرزند!

یعنی غروری که خورد نمی شود مگر برای معاش فرزند!

یعنی درختی که هیچ طوفانی  حریفش نیست مگر

آن لحظه ای که در

خزان زرد و سرد عمر

تبرها و تیرهای نیش و نیشخند فرزند 

بر قامت پیر و فرسوده اش فرود می آید و 

 ریشه هایش را بر باد می دهد!! 

نوشته شده توسط یداله قیصری به مناسبت روز پدر12/2/94


زمان: 2015-06-21 14:00:00